Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej kebab-ranking.pl ("Administrator")

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych;

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować na adres Administratora lub pod adres e-mail: [email protected]

Usługa przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu, który wykorzystuje do skorzystania z usługi

2. Korzystanie z Usługi SMS Premium

Usługa ma charakter randkowy, informacyjny lub ezoteryczny i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.

Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej.

Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.

Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

3. Korzystanie z Usługi IVR

Usługa ma charakter informacyjny lub ezoteryczny i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.

Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej lub stacjonarnej.

Opłata za połączenie z numerem 703X lub 708X wynosi 6,25 pln netto za minutę połączenia.

Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.

Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Po nawiązaniu połączenia Użytkownik może w każdej chwili przerwać korzystanie z usługi przez przerwanie połączenia.

Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

4 Odpowiedzialność

Administrator i Operator dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,

 • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego,

 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

 • szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,

 • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator / Operator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

 • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

  5. Postanowienia końcowe

  Wszelkie reklamacje można składać na adres mailowy: [email protected]

  Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.

  Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Administratorem oraz Klientem jest prawo polskie;

  Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie UOKIK.

  Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta; Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (na stronie głównej) Portalu oraz sporządzić jego wydruk.

  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.